opdrachtencentrale beveren eagle

Gemeente Beveren sluit een aankoopcentrale met Merkator, de leverancier van het vergunningsplatform Eagle.

In het voorjaar van 2018 heeft Gemeente Beveren voor Eagle gekozen, om de uitdagingen op te lossen omtrent de signalisatie vergunningen van tijdelijke innames openbaar domein. Dankzij Eagle:

 1. Werkt Gemeente Beveren automatisch conform het GIPOD decreet
 2. Krijgen burgers de vergunning tot 5x sneller
 3. Verliest Gemeente Beveren geen kostbare tijd met administratie
 4. Focust Gemeente Beveren op de veiligheid van het openbaar domein

Ondertussen werkt al meer dan 10% van de Vlaamse Steden en Gemeenten met Eagle. Daarbij treedt Gemeente Beveren op als aankoopcentrale voor héél Vlaanderen – zodat ook uw bestuur kan instappen aan dezelfde voordelige voorwaarden.

Wenst u meer informatie over deze procedure, stuur een e-mail naar eagle@merkator.com, of bekijk onderstaande video voor meer informatie over Eagle.

Meer informatie?

Bepalingen Bestek GIPOD

Voor de ingebruikname van het openbaar domein (het plaatsen van o.a. voertuigen, containers, bouwmaterialen, verhuisliften, het organiseren van evenementen,… op de weg/voetpad/…) is een toelating van de gemeente noodzakelijk. De Vlaamse Overheid heeft een online platform ontwikkeld om deze gegevens te beheren, namelijk het Generiek Informatieplatform Openbaar Domein (GIPOD). Het GIPOD-decreet (BVR. 4.4.2014 – BS. 7.7.2014) verplicht alle besturen, nutsbedrijven, AWV, De Lijn,… om hun werken, manifestaties,… vanaf aug.’16 in te voeren in GIPOD. Om dit proces te stroomlijnen is er nood aan een vlotte klant- en gebruiksvriendelijke softwareoplossing, toegankelijk voor alle betrokken instanties. Daarnaast is er nood aan een beheersinstrument voor de afgeleverde toelatingen. De gemeente Beveren was daarom op zoek naar een softwarepakket zodat de aanvragen voor de ‘inname van het openbaar domein’ digitaal kunnen verlopen.

Functionele Vereisten

 1. Een “Software as a Service”-toepassing waarbij de gemeente ten allen tijde eigenaar blijft van
  en toegang heeft tot de data.
 2. Een web toepassing waarbij de burger, op een gebruiksvriendelijke manier, online een vergunning kan aanvragen en de aanvraagzone kan intekenen. De kaartachtergrond moet het Grootschalig Referentie Bestand zijn.
 3. De integratie van het aanvraagformulier in de gemeentelijke website moet mogelijk zijn (cfr. huisstijl van de organisatie).
 4. Het opladen van een KML, GPX, XML, GML, DWG, SHP-bestand als geometrie moet mogelijk zijn door de aanvrager.
 5. Het opladen van bijlages van het type PNG, PDF, JPG en andere zoals TIFF, GIF,.. moet mogelijk zijn door de aanvrager.
 6. De lopende dossiers moeten eenvoudig kunnen opgevolgd worden door de dossierbehandelaar (stand van zaken, nog te behandelen dossiers, mogelijkheid tot doorsturen naar advies verlenende instanties, de betaalstatus van een dossier moet raadpleegbaar zijn in de toepassing).
 7. Meerdere adviesverleners moeten de mogelijkheid hebben om via de web toepassing een dossier te consulteren, te adviseren en eventueel aan te vullen, met automatische statusmeldingen naar dossierbehandelaar in het softwarepakket.
 8. Het automatisch genereren van een signalisatievergunning (analoog en digitaal) met bijhorend signalisatieplan van een GIPOD-dossier moet mogelijk zijn.
 9. Het intekenen van wegomleggingen bij een aanvraagdossier moet mogelijk zijn met beschikbare bibliotheken van verkeersborden en standaard signalisatieborden uit de verkeersbordendatabank.
 10. De dossiers moeten geografisch kunnen gevisualiseerd worden.
 11. De inname moet na de vergunning automatisch in GIPOD terecht komen. De synchronisatie met het GIPOD platform van het Agentschap Informatie Vlaanderen moet in beide richtingen werken. Voorlopige aanvragen tot inname moeten ook doorgegeven worden aan het GIPOD-platform van het Agentschap Informatie Vlaanderen. Voorlopige innames moeten ook mogelijk zijn, dwz ook voor de vergunning verleend is.
 12. Aan het eind van het proces wordt automatisch een vergunningsdocument (analoog en digitaal) gegenereerd, dat digitaal kan ondertekend worden, en vanuit de web toepassing wordt gemaild naar de aanvrager. Een vergunning moet echter ook geannuleerd, uitgesteld of verlengd kunnen worden. Het automatisch gegeneerde vergunningsdocument moet na digitale ondertekening opnieuw in de toepassing geïmporteerd kunnen worden. Het moet ook mogelijk zijn om met Outlook documenten te verzenden los van het software-pakket.
 13. De web toepassing moet de mogelijkheid voorzien om innames te kopiëren van bv vorige jaren.
 14. De web toepassing moet te consulteren zijn op mobiele toestellen om vaststellingen te doen op het terrein.
 15. Er moet een gebruiksvriendelijke mogelijkheid zijn om o.a. te rapporteren, statistieken te visualiseren. Bijvoorbeeld van het aantal aanvragen per categorie over een bepaalde periode.
 16. Er moet een kalenderweergave beschikbaar zijn voor innames.
 17. Er moeten exportmogelijkheden zijn in de gangbare formaten CSV, XLSX, XML, … alsook voor GIS doeleinden (SHP). Het GIS-bestand moet de velden bevatten die nodig zijn om analyses uit te voeren en om de ingetekende innames te kunnen raadplegen in een eigen GISomgeving.
 18. Er mag geen limiet zijn op het aantal concurrent users. Externe gebruikers (bv. Politiezone Waasland Noord en Brandweerzone Waasland) moeten zonder bijkomende kosten toegang hebben tot alle faciliteiten van de toepassing (invoeren, adviseren, …). De lijst van externe gebruikers is niet limitatief en kan door de aanbestedende overheid worden aangevuld en/of gewijzigd.

Niet-functionele vereisten

 1. De uptime van de web toepassing moet 99,9% gegarandeerd zijn. Wanneer de toepassing niet bereikbaar is moet er voor de gebruiker onmiddellijk een duidelijke Nederlandstalige melding getoond worden van wat er aan de hand is. Onderhoudswerken moeten ruim op voorhand aangekondigd worden en de releasenota’s van de aanpassingen moeten vooraf beschikbaar zijn.
 2. De web toepassing moet aantrekkelijk en eenvoudig te consulteren zijn. Zoeken, en naderhand zoomen, op gemeente, straatnaam en huisnummer moet mogelijk zijn op basis van het Centraal Referentie Adressen Bestand (CRAB).
 3. Aanpassingen qua lay-out van de toepassing moeten mogelijk zijn op maat van de betrokken organisatie(s). De kaartinhoud web toepassing moet aanpasbaar zijn door de betrokken organisatie(s) voor het toevoegen en beheren van (eigen) achtergrondkaarten, alsook WFS en
  WM(T)S.
 4. De Mobile Mapping 360° beeldendatabank van Informatie Vlaanderen en Streetview moeten
  raadpleegbaar zijn vanuit de web toepassing.
 5. Online betalingsmogelijkheden voor de aanvrager via diensten als Ogone, Paypal, … moeten voorzien zijn